תאריך אחרון להגשה: 23.06.2022 בשעה 13:00

מכרז פומבי מס' 10/22 – לתפקיד עוזר.ת מנכ"לית ומנהל.ת משרד

פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של עוזר.ת מנכ"לית ומנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

את הבקשות יש לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת למייל –

gilada@esharon.co.il
מועד אחרון להגשת מועמדות – 23.06.2022, בשעה 13:00
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
הארכת מועד להגשת הצעות -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 23.06.2022 בשעה 13:00

מנהל.ת מחלקה תחום תחבורה אזורי

פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף תעודות המעידות על כישורי המועמד.ת והמלצות, ניתן לשלוח למייל – Gilada@esharon.co.il

מועד אחרון להגשת מועמדות – 23.06.2022, בשעה 13:00
1
פרטי המכרז -   לחצו כאן
2
הארכת מועד להגשת הצעות -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 15.05.2022 בשעה 12:00

מנהלת.ת משרד

לא פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון פרטים אישיים המצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

TomeR@esharon.co.il
מועד אחרון להגשת מועמדות – 15.05.2022, בשעה 12:00
1
פרטי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון אישי -   לחצו כאן
סביבה

תאריך אחרון להגשה: 26.05.2022 בשעה 0:00

מכרז פומבי 8/22 – למתן שירותי ייעוץ לאשכול בתהליך הכנת וכתיבת תוכנית אזורית בנושא פסולת חקלאית

פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר להכנת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת חקלאית עבור אשכול רשויות השרון.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500₪ (שלא תוחזר). לפרטי הרכישה ניתן לפנות לדוא"ל: Niritt@esharon.co.il

מפגש מציעים יתקיים בזום ביום 5/22/8 בשעה 10:00. ההשתתפות אינה חובה, לקבלת פרטי ההתחברות לזום - יש לפנות לדוא"ל: Niritt@esharon.co.il
שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל עד ליום 5/22/11 בשעה 12:00, תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האשכול עד תאריך 16.5 בשעה 12:00.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 19.5.22 בשעה 12:00. לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.

שימו לב, בתאריך 17.5.22 משרדנו יהיו סגורים.

***תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז שונה ל- 26/05/2022 בשעה 12:00***

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
מסמך הגשת קול הקורא -   לחצו כאן
3
מיפוי נתוני פסולת עדכני לשנת 2020 - קול קורא -   לחצו כאן
4
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
סביבה

תאריך אחרון להגשה: 19.05.2022 בשעה 0:00

מכרז פומבי 07/22 – למתן שירותי ניהול אנרגיה אזורי באשכול השרון

פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ניהול אנרגיה אזורי.

שאלות ובקשות להבהרות יועברו לאשכול על -ידי המציעים בפורמט המופיע במסמכי המכרז, עד ליום 09/05/2022 בשעה 12:00, לכתובת מייל:
niritt@esharon.co.il. יש לוודא טלפונית קבלת המייל -050-5553938.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 19.5.22 בשעה 12:00. לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.

שימו לב, בתאריך 17.5.22 משרדנו יהיו סגורים.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה:

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות עם נותני שירות מיחשוב ודיגטציה

פעיל

1
תוצאות ועדת השלושה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 09.05.2022 בשעה 10:00

מכרז פומבי מס' 05/22 – לגזבר.ית ושירותי הנהלת הנה"ח במשרה חלקית לאיגוד ערים אשכול רשויות השרון

פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי גזברות והנה"ח לאיגוד ערים אשכול השרון.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 300 ₪ (שלא תוחזר). לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 05/22 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8

לא יאוחר מיום 28/04/2022 עד השעה 10:00.

**מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל- 09/05/2022 עד השעה 10:00**

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 16.05.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מש06/22 – לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וציוד משרדי לרשויות האשכול

פעיל

מפגש

איגודי ערים אשכול רשויות השרון ואשכול יהודה ושומרון מבקשים לקבל הצעות מחיר עבור אספקת ריהוט למוסדות חינוך וציוד משרד עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול השרון ובאשכול יו"ש.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2500 ₪ (שלא תוחזר) .
הצעת המחיר ומסמכי המכרז יוגשו בצירוף הוכחת תשלום. יש לוודאי כי התשלום התשקבל בצירופ פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה בדוא"ל: project@eyosh.org.il

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול יהודה ושומרון, רח' רחבעם זאבי 4 ,קרני שומרון - עד ליום ב' 22/05/16 בשעה12:00.

לא יתקבלו מעטפות מכרז לאחר מועד זה.

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
המפרט הטכני -   לחצו כאן
3
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
4
הבהרות נוספות -   לחצו כאן
5
הבהרה - שני כשירים לכל פרק -   לחצו כאן
תחבורה

תאריך אחרון להגשה: 09.03.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 4/22 – למתן שירותי אדריכלות נוף וייעוץ סביבתי לתכנון מפורט עבור מיזם שביל האופניים "נעים על המוביל"

לא פעיל

bike

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי אדריכלות נוף וייעוץ סביבתי לתכנון מפורט עבור מיזם שביל האופניים "נעים על המוביל".

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- Noamk@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, עד לתאריך 06/03/2022.

**מועד אחרון להגשת הצעות הוארך עד ליום ד' ה- 09/03/2022 בשעה 12:00

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
מסמך ג'1 -   לחצו כאן
3
מסמך ג'2 -   לחצו כאן
4
מפגש מציעים מצגת ופרוטוקול -   לחצו כאן
5
מענה לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
6
עדכון מסמך ב'1 -   לחצו כאן
7
עדכון תנאי סף - סעיף 3 -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

רכז.ת אדמיניסטרציה

לא פעיל

laptop

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של רכז/ת אדמיניסטרציה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד במצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

מועד אחרון להגשת מועמדות – 11.08.2021, בשעה 12:00

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון למועמד/ת -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 09.03.2022 בשעה 11:00

מנהל.ת תחום תחבורה

לא פעיל

travel-work

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת תחום תחבורה, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון למועמד/ת -   לחצו כאן
3
כתב מינוי - ועדת בחינה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מנהל.ת תחום איכות הסביבה

לא פעיל

plastic-and-organic

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת תחום איכות הסביבה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד במצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון למועמד/ת -   לחצו כאן
3
כתב מינוי - ועדת בחינה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מוביל.ת דיגיטציה וחדשנות

לא פעיל

business-professionals

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים ומטה ישראל דיגיטלית המשרד לשוויון חברתי, מודיע בזאת על משרה פנויה של מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מפתח.ת שירותים חברתיים אזוריים

לא פעיל

coworker

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מפתח/ת שירותים חברתיים אזוריים, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל –

 DiranS@esharon.co.il

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
כתב מינוי - ועדת בחינה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 15.08.2021 בשעה 12:00

מנהל.ת אגף פיתוח כלכלי אזורי

לא פעיל

meeting

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת אגף פיתוח כלכלי אזורי, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

מועמדים העונים על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים ומסמכים נדרשים דרך הלינק –

 https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=119&FC=4546&RF=5

**מועד הגשת מועמדות נדחה**

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ה- 15.08.2021, בשעה 12:00.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
הארכת מועד הגשת מועמדות -   לחצו כאן
לורם
wooo

תאריך אחרון להגשה: 24.02.2022 בשעה 18:24

הזמנה להציע הצעות להשכרת משרדים עבור אשכול רשויות השרון

office
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

וועדת השלושה עבור מכרז ליסינג

car-sales
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

וועדת השלושה עבור אספקת דלקים ושירותים נלווים

working-with-digital-tablet
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 08.03.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 2/22 – לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

pexels-pixabay-159306

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברשויות המקומיות החברות באשכול הרון.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- DiranS@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, עד לתאריך 08/03/2022.

***פתיחת מעטפות***
פתיחת מעטפות תתקיים ביום רביעי, ה- 09/03/2022 בשעה 11:00, ותועבר בזום, בקישור:
https://zoom.us/j/99955846060?pwd=dGZCc1hBWXJ1WlJ4NkpJN0V2TVUvdz09

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 25.01.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 1/22 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

אספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון
  1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושבים עבור רשויות האשכול.
  2. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.
  3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
  4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר). מציעים שרכשו את מסמכי מכרז 1/2022 ויצרפו קבלה על הרכישה פטורים מהצורך לרכוש את מסמכי מכרז זה.
  5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 05/03/2022 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
  6. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/22 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 25/01/2022 עד השעה 12:00.
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן

שליחת קורות חיים