תאריך אחרון להגשה: 08.07.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי 03/2024 להפעלת תוכנית לקידום אורח חיים בריא באמצעים דיגיטליים בקרב האוכלוסייה הוותיקה ברשויות אשכול השרון

פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת הצעות להכנה ולהפעלת תוכנית לקידום אורח חיים בריאים לאזרחים וותיקים (להלן: "התוכנית"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות והנחיות אשכול רשויות השרון.
 2. התוכנית לקידום חיים בריאים לאזרחים וותיקים תבוצע באמצעות מערכת דיגיטלית, אשר תקדם אורח חיים בריא ופעיל בקרב האוכלוסייה הוותיקה באזור השרון, באמצעות הקמה וניהול קהילה וירטואלית (על גבי פלטפורמות דיגיטליות) והעברת הרצאות, סדנאות ואימונים מרחוק (דיגיטלית) וזאת בנוסף להפקת מספר אירועי שיא לאורך השנה באופן פיסי שאינו באמצעות המערכת. כל הפעולות יבוצעו תוך רתימה והתכתבות עם עשיית הרשויות החברות באשכול בכל הקשור לפעילות האזרחים הוותיקים וקידום מצבם הבריאותי ורווחתם הנפשית.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול: esharon.co.il .
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 750 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 .
 5. שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל לכתובת yehonatansh@esharon.co.il. עד ליום ה-26 ליוני 2024 בשעה 16:00.
 6. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול.
 7. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.
 8. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 03/24 ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1, קומה 8, בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר 16.07.24 עד השעה 12:00 הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 10. פתיחת המעטפות תתקיים ביום רביעי ה-17.07 בשעה 11:00, קישור לפגישה:https://us02web.zoom.us/j/84809862610

מסמכי המכרז - לחצו כאן

הודעה בדבר עדכון תאריכים

נספח ב- הצעת תוכנית פעולה - לחצו כאן

נספחים נוספים - לחצו כאן

מצגת למפגש מציעים - לחצו כאן

הקלטה של מפגש מציעים - לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 23.06.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי מספר 02/2024 להפעלת מרכזי חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול השרון

 

 

פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת הצעות להפעלת מספר מרכזי חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים (להלן: "המסגרת"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות והנחיות משרד הרווחה, וככל שאלה יתעדכנו מעת לעת.
 2. מרכז חכ"מ הינה מסגרת טיפולית, אינטנסיבית ורב תחומית בקהילה, עבור ילדים בגיל החביון (6-12) והוריהם, שמטרתה לחזק את הטיפול ההורי בילד, לשפר את היחסים המשפחתיים ולקדם את מצבו של הילד. כל מסגרת תוגדר כקבוצה אחת שנותנת שירות ל-15 ילדים, כשבמכרז זה נבקש הקמה של מספר מסגרות בהתאם למיפוי שנעשה ברשויות האשכול קודם להוצאת המכרז.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 750 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 .
 5. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול.
 6. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.
 7. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. מפגש המציעים יתקיים ביום רביעי ה-22.5 בשעה 10:00 בזום, בכתובת הבאה: https://us02web.zoom.us/j/84460357736
 9. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה אשר לא תישא סימני זיהוי עליה למעט שם ומספר מכרז, לשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1, קומה 8, בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר מתאריך ה-23.6.2024 עד השעה 12:00. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 

מסמכי המכרז - לחצו כאן

נספחים - לחצו כאן

דחיית מועדית - לחצו כאן

דרישות ביטוח - לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 02.2024 להקמת מרכזי חכמ בשרון - 6 ליוני

תאריך אחרון להגשה: 11.04.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' 01/2024 למתן ייעוץ עסקי לליווי פיתוח "תלתן – פארק מתקדם למחזור"

לא פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), מזמינים בזאת הצעות למתן ייעוץ עסקי למזמין לליווי פיתוח "תלתן – פארק מתקדם למחזור, בהסכם מסגרת שייחתם עם הזוכה בהליך, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון, בשעות קבלת הקהל בימים א, ד', ה' בשעות 08:30- 12:30 ;  ביום ב' 12:30- 16:00; ביום ג' בשעות 12:30- 18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של מחלקת הגבייה במועצה : א', ד', ה' 13:00- 16:00; ב' 08:30- 12:30; בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של 300 ש"ח - שלא יוחזר בכל מקרה.
 4. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 5. את ההצעות עם כלל מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצהלא יאוחר מיום חמישי, ה- 11.4.2024 בשעה 12:00 בצהריים. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם, למעט מספר ושם המכרז. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 6. המזמין אינו חייב לקבל הצעה כלשהי במכרז.

מסמכי המכרז - לחצו כאן

מסמך הבהרות 1 - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 28.02.2024 בשעה 12:00

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

לא פעיל

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון" :
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום .21.02.24 עד השעה 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-22.02.24 כולל, השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 28.02.24 בשעה 12:00 לכתובת המייל Yehonatansh@esharon.co.il, אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).

מסמכי ההליך - לחצו כאן

נספח- שאלון ניגוד עניינים - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 19.02.2024 בשעה 12:00

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי מיפוי, כתיבה ולווי בהוצאת מכרז מסגרת להסעת ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות לרשויות האשכול

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר שירותי מיפוי, כתיבה ולווי בהוצאת מכרז מסגרת להסעת ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות לרשויות האשכול.:
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 12.02.24 עד השעה 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-12.02.24 כולל, השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 19.02.24 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה בנוהל הצעות מחיר טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

לנספח שאלון ניגוד עניינים – לחץ כאן

תאריך אחרון להגשה: 21.02.2024 בשעה 12:00

אשכול השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת פתרון MDR לרבות שירותי ניטור ובקרה באמצעות SOC מנוהל, לרשויות האשכול

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  9/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא –  בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8 לא יאוחר מיום 21.2.2024 עד השעה 12:00.

שאלות הבהרה- ניתן להגיש עד ליום 8.2.2024

מסמכי המכרז - לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תשלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

תאריך אחרון להגשה: 08.03.2024 בשעה 12:00

מכרז 1/2024 – לתפקיד מנכ"ל/ית אשכול רשויות

לא פעיל

אשכול רשויות השרון מודיע בזאת על משרה פנויה של מנכ"ל/ית האשכול ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

 

 למסמכי המכרז  - לחץ כאן

לשאלון אישי - לחץ כאן
ניתן למלא את השאלון באופן ידני

להגשת מועמדות יש לשלוח מייל ללינוי זיסר בכתובת: LinoyZ@esharon.co.il

מועד אחרון: 8.3.24 שעה 12:00

יודגש כי רשאים להגיש מועמדות במסגרת ההארכה רק מועמדים אשר היו בשירות מילואים פעיל בצו 8 בתקופת פרסום המכרז קרי 16.1.24 עד 7.2.24, ובכפוף להמצאת אישור רשמי על כך

תאריך אחרון להגשה: 25.12.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 8/23 לביצוע עבודות אספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות של מתקני גנרטורים ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

הארכת מכרז מסגרת פומבי מס' 8/23 לאספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות למתקני גנרטורים ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

אשכול השרון מודיע על הארכה של המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון עד ליום שני ה- 25.12.2023 בשעה 12:00.

הגשה לתיבת המכרזים במשרדי האשכול- כפר סבא,  רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8. בברכה, אורית ארליכמן, מנכ"לית האשכול.

__________________________________________

האשכול מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות של מתקני גנרטורים ברשויות החברות באשכול רשויות השרון זאת כחלק מהליך חירום של הרשויות, הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  8/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא –  בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8 לא יאוחר מיום 18.12.2023 עד השעה 12:00.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום 10.12.2023.

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

קישור לפתיחת תיבת המכרזים וההצעות ישלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

תאריך אחרון להגשה: 29.11.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 7/23 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

ערבות המכרז תהיה ללא שינוי .הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז ותוקף עד ליום 14/3/2024.

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי ניקיון מוסדות חינוך.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  7/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא –  בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8 לא יאוחר מיום 29.11.2023 עד השעה 12:00.

כנס מציעים מקוון- ביום 29.10.2023. שאלות הבהרה- ניתן להגיש עד ליום 2.11.2023

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תשלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

למסמכי המכרז לחץ כאן

מענה על שאלות הבהרה 1

ערבות המכרז תהיה ללא שינוי .הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז ותוקף עד ליום 14/3/2024.

תאריך אחרון להגשה: 14.09.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 6/23 לביצוע עבודות לאספקה, פירוק, התקנה ומתן שירותי אחריות של מתקני מיזוג אויר ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר להתייעלות אנרגטית בתחום מיזוג האוויר ברשויות אשכול השרון.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  6/23לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 6.9.2023 עד השעה 12:00.

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תשלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

שאלות הבהרה- ניתן להגיש עד ליום 28.8.2023

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

למסמכי המכרז לחץ כאן

מענה 1 לשאלות הבהרה

מענה 2 לשאלות הבהרה

תאריך אחרון להגשה: 04.09.2023 בשעה 12:00

אספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות מטעם "גופים תומכים"

לא פעיל

קול קורא מס' המ-08/2023 לקבלת הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות.

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות.
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 04.09.23 בשעה: 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

*יש לציין שבין ה-22-30.8 לא יינתן מענה, כל השאלות שישלחו במהלך זמן זה יענו ב-31.8.

 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-04.09.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 09.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

למסמך הפתוח למענה המפרט הטכני – לחץ כאן

לדוגמא להסכם למתן שירות - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 07.09.2023 בשעה 16:00

מתן שירותי יעוץ אסטרטגי להתאמת השירותים ופיתוח שיתופי הפעולה עם הרשויות הערביות באשכול רשויות שרון

לא פעיל

קול קורא מס' המ-11/2023 לקבלת הצעות מחיר יעוץ אסטרטגי להתאמת השירותים ופיתוח שיתופי הפעולה עם הרשויות הערביות באשכול:

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ אסטרטגי להתאמת השירותים ופיתוח שיתופי הפעולה עם הרשויות הערביות באשכול רשויות שרון.
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 04.09.23 בשעה: 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

*יש לציין שבין ה-22-30.8 לא יינתן מענה, כל השאלות שישלחו במהלך זמן זה יענו ב-31.8.

 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-04.09.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 09.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

לדוגמא להסכם למתן שירות - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 07.09.2023 בשעה 16:00

לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון

לא פעיל

קול קורא מס' המ-12/2023 לקבלת הצעות מחיר עבור "לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון".
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 04.09.23 בשעה: 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

*יש לציין שבין ה-22-30.8 לא יינתן מענה, כל השאלות שישלחו במהלך זמן זה יענו ב-31.8.

 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-04.09.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 09.23 בשעה 16:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

לדוגמא להסכם למתן שירות - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 10.08.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' לס/ 07/2023 למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי, ולרכישת רכבים לאשכולות ולרשויות החברות בהם – רשויות אשכול השרון, אשכול נגב מערבי ואשכול שורק דרומי.

 

 

לא פעיל

ההגשה תתבצע ביום 3.8.23 בין השעות 09:00 – 12:00 לתיבת המכרזים המצויה באשכול שורק דרומי, ברח' הבילויים 21 גדרה. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.

לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

תאריך אחרון להגשה: 15.06.2023 בשעה 0:00

קול קורא מס' 05/2023

קול קורא מספר 05/2023 לקבלת הצעות בהתאם לקול קורא לפיילוטים ברשויות המקומיות של משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה.

לא פעיל

קול קורא מספר 05/2023 לקבלת הצעות בהתאם לקול קורא לפיילוטים ברשויות המקומיות של משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה המזמין חברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות חדשניות בשירותי גופי השלטון המקומי להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים.

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות לשיתוף פעולה בתחומים של מערכי היסעים חכמים, פתרונות חדשניים להורדת הגודש בכבישים, תחבורה חכמה, הנגשת מידע ועידוד שימוש בתחבורה ציבורית.
 2. האשכול יבצע ראיונות בכפוף לקריטריונים מקצועיים שיקבעו ע"י האשכול בהמשך ע"י וועדה מקצועית לבחירת ספק/ים לשיתוף פעולה. תינתן עדיפות בוועדה המקצועית למיזמים שנותנים פתרון בנושאים הבאים:
  1. מערכי היסעים / שיפור ההגעה למוקדי תעסוקה ברחבי האשכול.
  2. הנגשת מידע עידוד שימוש בתחבורה נקייה ו/או תחבורה ציבורית.
  3. פתרונות לשיפור והנגשת התחבורה במרחבים כפריים וקישוריות לערים גדולות.
 3. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 12.06.23 בשעה: 12:00 בדוא"ל : yonatank@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 15.06.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל:  yonatank@esharon.co.il
 5. אין כל התחייבות מצדו של האשכול לקבל הצעה כלשהי.
 6. ההתקשרות טעונה באישור מועצת האשכול וחתימת הסכם בין הצדדים.
 7. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל yonatank@esharon.co.il.
 8. יש לצרף להצעה את פרופיל החברה והסבר על המיזם.
 9. למסמכי הקול קורא - לחץ כאן

תאריך אחרון להגשה: 10.08.2023 בשעה 0:00

קול קורא 12/23 "לפיתוח תוכניות לקידום ספורט ובריאות ברמה האזורית עבור תושבי רשויות האשכול"

קול קורא מס' 12/2023 לקבלת הצעת מחיר "לפיתוח תוכניות לקידום ספורט ובריאות ברמה האזורית עבור תושבי רשויות האשכול"

לא פעיל

 

קול קורא מס' 04/2023 לקבלת הצעות מחיר להפקת אירועי ספורט עממים, במסגרת תוכנית להרחבת תרבות הספורט בשרון עבור תושבי רשויות האשכול ".

 

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), לקבלת הצעות מחיר להפקת אירועי ספורט עממים, במסגרת תוכנית להרחבת תרבות הספורט בשרון עבור תושבי רשויות האשכול ".
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 02.08.23 בשעה: 12:00 בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-03.08.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 4. בתאריך ה-30.07.23 בשעה 14:00 תתקיים פגישת זום למתן הסבר וחידוד הבקשה, עד לקיום הפגישה ובמהלכה ניתן לפנות לאשכול בשאלות הבהרה בכתב, בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כאשר כל השאלות, לרבות אלה שנשאלו במהלך הפגישה יפורסמו כמענה באתר האשכול.
 5. את ההצעות יש להגיש עד תאריך  10.08.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il. אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 6. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 7. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 8. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il
 9. למסמכי הקול קורא - לחץ כאן ולמסמכים בקובץ פתוח - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 21.06.2023 בשעה 0:00

קול קורא מס' 03/2023 להקמה ותפעול חממה לאזרחים וותיקים שמעוניינים להקים מיזמים חברתיים

לא פעיל

קול קורא לקבלת הצעות מחיר מס' 03/2023

להקמה ותפעול חממה לאזרחים וותיקים שמעוניינים להקים מיזמים חברתיים באחת או יותר מרשויות האשכול".

1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), לקבלת הצעות מחיר להפקת אירועי ספורט עממים, במסגרת תוכנית להרחבת תרבות הספורט בשרון עבור תושבי רשויות האשכול " וכמפורט במסמכי הקול קורא.

2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 07.06.23 בשעה: 12:00 בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-11.6.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.

4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 21.06.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל:  yehonatansh@esharon.co.il

אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.

6. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.

7. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il

8. למסמכי הקול קורא - לחץ כאן ולמסמכי הקול הקורא בקובץ פתוח - לחץ כאן

9. לנוחיותכם מצ"ב טיוטת הסכם למתן שירותים - לחץ כאן

מכרז פומבי משותף מס' 01/2023 לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה לפסולת

תאריך אחרון להגשה: 05.07.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' 01/2023

לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין

עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה לפסולת

לא פעיל

 

למסמכי המכרז - לחץ כאן

מכרז פומבי משותף מס' 01/2023

לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין

 עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה לפסולת בשיטת P.P.P

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), מזמינים בזאת הצעות לטובת איתור שותף עסקי, בעל זכויות במקרקעין, עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה למיון פסולת עם אופציה למתקן קצה לטיפול בפסולת אשר יוקמ/ו במקרקעין כאמור, בשיטת P.P וכמפורט במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון, בשעות קבלת הקהל בימים א, ד', ה' בשעות 08:30- 12:30 ; ביום ב' 12:30- 16:00; ביום ג' בשעות 12:30- 18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של מחלקת הגבייה במועצה : א', ד', ה' 13:00- 16:00; ב' 08:30- 12:30; בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של 1,000 ש"ח - שלא יוחזר בכל מקרה.
 4. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 5. מפגש הבהרות (נוכחות חובה) יתקיים ביום חמישי, ה- 11.5.2023, בשעה 11:00. התכנסות במשרדי מועצה אזורית דרום השרון, קומה שנייה.
 6. את ההצעות עם כלל מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, לא יאוחר מיום 05/07/2023, בשעה 12:00. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם, למעט מספר ושם המכרז. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 7. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 8. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה אישור שרי הפנים והאוצר.
 9. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר ליאור גפן, בטלפון 052-7589204 או בדוא"ל liorg@dsharon.org.il.
 10. למסמכי המכרז - לחץ כאן
 11. למסמך הבהרות מס' 1 - לחץ כאן
 12. למסמך הבהרות מס' 2 - לחץ כאן
 13. למסמך הבהרות מס' 3 - לחץ כאן
 14. למסמך הבהרות מס' 4 - לחץ כאן
 15. מסמך הבהרות מס' 5 - לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

תאריך אחרון להגשה: 02.04.2023 בשעה 14:00

מנהל/ת מחלקה – מוביל/ה תכנית דיגיטציה וחדשנות

לא פעיל

אשכול רשויות השרון מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל/ת מחלקה מוביל/ה תכנית דיגיטציה וחדשנות ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל: linoyz@esharon.co.il

 למסמכי המכרז  - לחץ כאן

לשאלון אישי - לחץ כאן

מועד אחרון: 02.4.2023 שעה 14:00

תאריך אחרון להגשה: 27.03.2023 בשעה 14:00

מכרז פומבי  מס' 1/23 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברשויות המקומיות החברות אשכול השרון

לא פעיל

האשכול מבקש לקבל הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברשויות המקומיות החברות אשכול השרון.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 27.3.2023 עד השעה 14:00.

יש לשלוח עותק דיגיטלי של ההצעה למייל: gilada@esharon.co.il

יש לוודא קבלה בטל 0523588223.

מסמכי המכרז - לחץ כאן

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו: 15.3.2023 בשעה 14:00

מענה לשאלות הבהרה - לחץ כאן

מועד אחרון להגשת הצעות הינו: 27.3.2023 שעה 14:00

שליחת קורות חיים