איכות הסביבה

תחום איכות הסביבה נבחר ע”י הנהלת האשכול כתחום משמעותי בפעילות האשכול וזאת מתוך הבנה כי הנושא הסביבתי הינו חוצה גבולות, כלומר, כל פעילות של רשות אחת בתחום משפיעה על כלל תושבי רשויות האשכול ומכאן, שלצורך שיפור איכות החיים והסביבה בכלל רשויות האשכול על הרשויות לפעול יחדיו

עקרונות היסוד לפעילות המשותפת של הרשויות בתחום

כלכלי

יצירת שיתופי פעולה אזוריים שיביאו לידי התייעלות תפעולית, הורדת עלויות הטיפול בפסולת ובפעילויות נוספות בתחום וחסכון כלכלי לרשויות המקומיות .

חברתי

שיפור תשתיות והעלאת רמת השירות לתושב, בדגש על שיפור התשתיות ברשויות חלשות.

סביבתי

הגדלת שיעורי מחזור הפסולת בקרב התושבים וצמצום כמויות הפסולת הנשלחות להטמנה, טיפול במפגעי פסולת בניין בשטחי הרשויות ומניעת מפגעי פסולת עתידיים.

בין הפעולות אותן יקדם האשכול בשנים הקרובות:

  1. הקמת מערך ניהול כולל לפסולת רשויות האשכול הכולל מערך טכנולוגי וכח אדם שיהווה מכפיל כח לרשויות המקומיות השותפות לאשכול.
  2. שיפור החוזים וההתקשרויות עבור זרמי הפסולת בצורה מרוכזת – המקטע הפנים עירוני והחוץ עירוני , תוך שיפור השירות, צמצום פערים וייעול התהליכים.
  3. הקמת תחנת מעבר ממיינת לפסולת מעורבת באחת מרשויות האשכול ובניהול האשכול.
  4. מתן מענה ראוי לכל זרמי הפסולת ברשויות, תוך הרחבת השירותים לאלה שלא ניתנים היום על ידי הרשויות.
  5. הקמת מערך פינוי וטיפול אזורי בפסולת הבניין תוך מתן שירות לתושבי האשכול באמצעות מכולות ובאלות תוך הקטנת כמות הפסולת המושלכת באופן פיראטי.
  6. הקמת מערך לטיפול בפסולת החקלאית תוך צמצום ההשלכות הסביבתיות של זרם זה.
  7. שיפור התשתיות- התאמת כלי האצירה לצרכי השטח, רכישת כלי אצירה חדשים ומתן תחזוקה נאותה רציפה לכלל כלי האצירה.
  8. הרחבת מערך המחזור ברשויות והקטנת כמות הפסולת המוטמנת.
  9. טיפול במפגעי פסולת ישנים הקיימים בשטח הרשויות.
  10. מתן מענה מקצועי וליווי הרשויות בתהליכי ניהול הפסולת ובכלל זאת, חוקי העזר, אמצעי אכיפה וכיוב’.
דילוג לתוכן