מכרזים פעילים

תאריך אחרון להגשה: 18.12.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 8/23 לביצוע עבודות אספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות של מתקני גנרטורים ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

פעיל

האשכול מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות של מתקני גנרטורים ברשויות החברות באשכול רשויות השרון זאת כחלק מהליך חירום של הרשויות, הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  8/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא –  בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8 לא יאוחר מיום 18.12.2023 עד השעה 12:00.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום 10.12.2023.

מסמכי המכרז

קישור לפתיחת תיבת המכרזים וההצעות ישלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.