מכרזים פעילים

סביבה

תאריך אחרון להגשה: 26.05.2022 בשעה 0:00

מכרז פומבי 8/22 – למתן שירותי ייעוץ לאשכול בתהליך הכנת וכתיבת תוכנית אזורית בנושא פסולת חקלאית

פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר להכנת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת חקלאית עבור אשכול רשויות השרון.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500₪ (שלא תוחזר). לפרטי הרכישה ניתן לפנות לדוא"ל: Niritt@esharon.co.il

מפגש מציעים יתקיים בזום ביום 5/22/8 בשעה 10:00. ההשתתפות אינה חובה, לקבלת פרטי ההתחברות לזום - יש לפנות לדוא"ל: Niritt@esharon.co.il
שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל עד ליום 5/22/11 בשעה 12:00, תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האשכול עד תאריך 16.5 בשעה 12:00.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 19.5.22 בשעה 12:00. לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.

שימו לב, בתאריך 17.5.22 משרדנו יהיו סגורים.

***תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז שונה ל- 26/05/2022 בשעה 12:00***

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
מסמך הגשת קול הקורא -   לחצו כאן
3
מיפוי נתוני פסולת עדכני לשנת 2020 - קול קורא -   לחצו כאן
4
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
סביבה

תאריך אחרון להגשה: 19.05.2022 בשעה 0:00

מכרז פומבי 07/22 – למתן שירותי ניהול אנרגיה אזורי באשכול השרון

פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ניהול אנרגיה אזורי.

שאלות ובקשות להבהרות יועברו לאשכול על -ידי המציעים בפורמט המופיע במסמכי המכרז, עד ליום 09/05/2022 בשעה 12:00, לכתובת מייל:
niritt@esharon.co.il. יש לוודא טלפונית קבלת המייל -050-5553938.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 19.5.22 בשעה 12:00. לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.

שימו לב, בתאריך 17.5.22 משרדנו יהיו סגורים.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה:

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות עם נותני שירות מיחשוב ודיגטציה

פעיל

1
תוצאות ועדת השלושה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 09.05.2022 בשעה 10:00

מכרז פומבי מס' 05/22 – לגזבר.ית ושירותי הנהלת הנה"ח במשרה חלקית לאיגוד ערים אשכול רשויות השרון

פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי גזברות והנה"ח לאיגוד ערים אשכול השרון.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 300 ₪ (שלא תוחזר). לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 05/22 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8

לא יאוחר מיום 28/04/2022 עד השעה 10:00.

**מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל- 09/05/2022 עד השעה 10:00**

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 16.05.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מש06/22 – לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וציוד משרדי לרשויות האשכול

פעיל

מפגש

איגודי ערים אשכול רשויות השרון ואשכול יהודה ושומרון מבקשים לקבל הצעות מחיר עבור אספקת ריהוט למוסדות חינוך וציוד משרד עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול השרון ובאשכול יו"ש.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2500 ₪ (שלא תוחזר) .
הצעת המחיר ומסמכי המכרז יוגשו בצירוף הוכחת תשלום. יש לוודאי כי התשלום התשקבל בצירופ פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה בדוא"ל: project@eyosh.org.il

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול יהודה ושומרון, רח' רחבעם זאבי 4 ,קרני שומרון - עד ליום ב' 22/05/16 בשעה12:00.

לא יתקבלו מעטפות מכרז לאחר מועד זה.

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
המפרט הטכני -   לחצו כאן
3
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
4
הבהרות נוספות -   לחצו כאן
5
הבהרה - שני כשירים לכל פרק -   לחצו כאן