מכרזים פעילים

תאריך אחרון להגשה: 08.07.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי 03/2024 להפעלת תוכנית לקידום אורח חיים בריא באמצעים דיגיטליים בקרב האוכלוסייה הוותיקה ברשויות אשכול השרון

פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת הצעות להכנה ולהפעלת תוכנית לקידום אורח חיים בריאים לאזרחים וותיקים (להלן: "התוכנית"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות והנחיות אשכול רשויות השרון.
 2. התוכנית לקידום חיים בריאים לאזרחים וותיקים תבוצע באמצעות מערכת דיגיטלית, אשר תקדם אורח חיים בריא ופעיל בקרב האוכלוסייה הוותיקה באזור השרון, באמצעות הקמה וניהול קהילה וירטואלית (על גבי פלטפורמות דיגיטליות) והעברת הרצאות, סדנאות ואימונים מרחוק (דיגיטלית) וזאת בנוסף להפקת מספר אירועי שיא לאורך השנה באופן פיסי שאינו באמצעות המערכת. כל הפעולות יבוצעו תוך רתימה והתכתבות עם עשיית הרשויות החברות באשכול בכל הקשור לפעילות האזרחים הוותיקים וקידום מצבם הבריאותי ורווחתם הנפשית.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול: esharon.co.il .
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 750 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 .
 5. שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל לכתובת yehonatansh@esharon.co.il. עד ליום ה-26 ליוני 2024 בשעה 16:00.
 6. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול.
 7. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.
 8. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 03/24 ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1, קומה 8, בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר 16.07.24 עד השעה 12:00 הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 10. פתיחת המעטפות תתקיים ביום רביעי ה-17.07 בשעה 11:00, קישור לפגישה:https://us02web.zoom.us/j/84809862610

מסמכי המכרז - לחצו כאן

הודעה בדבר עדכון תאריכים

נספח ב- הצעת תוכנית פעולה - לחצו כאן

נספחים נוספים - לחצו כאן

מצגת למפגש מציעים - לחצו כאן

הקלטה של מפגש מציעים - לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 23.06.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי מספר 02/2024 להפעלת מרכזי חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול השרון

 

 

פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת הצעות להפעלת מספר מרכזי חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים (להלן: "המסגרת"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות והנחיות משרד הרווחה, וככל שאלה יתעדכנו מעת לעת.
 2. מרכז חכ"מ הינה מסגרת טיפולית, אינטנסיבית ורב תחומית בקהילה, עבור ילדים בגיל החביון (6-12) והוריהם, שמטרתה לחזק את הטיפול ההורי בילד, לשפר את היחסים המשפחתיים ולקדם את מצבו של הילד. כל מסגרת תוגדר כקבוצה אחת שנותנת שירות ל-15 ילדים, כשבמכרז זה נבקש הקמה של מספר מסגרות בהתאם למיפוי שנעשה ברשויות האשכול קודם להוצאת המכרז.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 750 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 .
 5. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול.
 6. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.
 7. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. מפגש המציעים יתקיים ביום רביעי ה-22.5 בשעה 10:00 בזום, בכתובת הבאה: https://us02web.zoom.us/j/84460357736
 9. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה אשר לא תישא סימני זיהוי עליה למעט שם ומספר מכרז, לשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1, קומה 8, בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר מתאריך ה-23.6.2024 עד השעה 12:00. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 

מסמכי המכרז - לחצו כאן

נספחים - לחצו כאן

דחיית מועדית - לחצו כאן

דרישות ביטוח - לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 02.2024 להקמת מרכזי חכמ בשרון - 6 ליוני

שליחת קורות חיים