מכרזים סגורים

תאריך אחרון להגשה: 11.04.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' 01/2024 למתן ייעוץ עסקי לליווי פיתוח "תלתן – פארק מתקדם למחזור"

לא פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), מזמינים בזאת הצעות למתן ייעוץ עסקי למזמין לליווי פיתוח "תלתן – פארק מתקדם למחזור, בהסכם מסגרת שייחתם עם הזוכה בהליך, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון, בשעות קבלת הקהל בימים א, ד', ה' בשעות 08:30- 12:30 ;  ביום ב' 12:30- 16:00; ביום ג' בשעות 12:30- 18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של מחלקת הגבייה במועצה : א', ד', ה' 13:00- 16:00; ב' 08:30- 12:30; בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של 300 ש"ח - שלא יוחזר בכל מקרה.
 4. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 5. את ההצעות עם כלל מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצהלא יאוחר מיום חמישי, ה- 11.4.2024 בשעה 12:00 בצהריים. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם, למעט מספר ושם המכרז. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 6. המזמין אינו חייב לקבל הצעה כלשהי במכרז.

מסמכי המכרז - לחצו כאן

מסמך הבהרות 1 - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 28.02.2024 בשעה 12:00

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

לא פעיל

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון" :
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום .21.02.24 עד השעה 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-22.02.24 כולל, השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 28.02.24 בשעה 12:00 לכתובת המייל Yehonatansh@esharon.co.il, אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).

מסמכי ההליך - לחצו כאן

נספח- שאלון ניגוד עניינים - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 29.11.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 7/23 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

ערבות המכרז תהיה ללא שינוי .הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז ותוקף עד ליום 14/3/2024.

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי ניקיון מוסדות חינוך.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  7/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא –  בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8 לא יאוחר מיום 29.11.2023 עד השעה 12:00.

כנס מציעים מקוון- ביום 29.10.2023. שאלות הבהרה- ניתן להגיש עד ליום 2.11.2023

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תשלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

למסמכי המכרז לחץ כאן

מענה על שאלות הבהרה 1

ערבות המכרז תהיה ללא שינוי .הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז ותוקף עד ליום 14/3/2024.

תאריך אחרון להגשה: 14.09.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 6/23 לביצוע עבודות לאספקה, פירוק, התקנה ומתן שירותי אחריות של מתקני מיזוג אויר ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר להתייעלות אנרגטית בתחום מיזוג האוויר ברשויות אשכול השרון.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  6/23לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 6.9.2023 עד השעה 12:00.

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תשלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

שאלות הבהרה- ניתן להגיש עד ליום 28.8.2023

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

למסמכי המכרז לחץ כאן

מענה 1 לשאלות הבהרה

מענה 2 לשאלות הבהרה

תאריך אחרון להגשה: 04.09.2023 בשעה 12:00

אספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות מטעם "גופים תומכים"

לא פעיל

קול קורא מס' המ-08/2023 לקבלת הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות.

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות.
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 04.09.23 בשעה: 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

*יש לציין שבין ה-22-30.8 לא יינתן מענה, כל השאלות שישלחו במהלך זמן זה יענו ב-31.8.

 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-04.09.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 09.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

למסמך הפתוח למענה המפרט הטכני – לחץ כאן

לדוגמא להסכם למתן שירות - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 07.09.2023 בשעה 16:00

מתן שירותי יעוץ אסטרטגי להתאמת השירותים ופיתוח שיתופי הפעולה עם הרשויות הערביות באשכול רשויות שרון

לא פעיל

קול קורא מס' המ-11/2023 לקבלת הצעות מחיר יעוץ אסטרטגי להתאמת השירותים ופיתוח שיתופי הפעולה עם הרשויות הערביות באשכול:

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ אסטרטגי להתאמת השירותים ופיתוח שיתופי הפעולה עם הרשויות הערביות באשכול רשויות שרון.
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 04.09.23 בשעה: 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

*יש לציין שבין ה-22-30.8 לא יינתן מענה, כל השאלות שישלחו במהלך זמן זה יענו ב-31.8.

 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-04.09.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 09.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

לדוגמא להסכם למתן שירות - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 07.09.2023 בשעה 16:00

לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון

לא פעיל

קול קורא מס' המ-12/2023 לקבלת הצעות מחיר עבור "לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון".
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 04.09.23 בשעה: 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

*יש לציין שבין ה-22-30.8 לא יינתן מענה, כל השאלות שישלחו במהלך זמן זה יענו ב-31.8.

 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-04.09.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 09.23 בשעה 16:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

לדוגמא להסכם למתן שירות - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 10.08.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' לס/ 07/2023 למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי, ולרכישת רכבים לאשכולות ולרשויות החברות בהם – רשויות אשכול השרון, אשכול נגב מערבי ואשכול שורק דרומי.

 

 

לא פעיל

ההגשה תתבצע ביום 3.8.23 בין השעות 09:00 – 12:00 לתיבת המכרזים המצויה באשכול שורק דרומי, ברח' הבילויים 21 גדרה. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.

לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

תאריך אחרון להגשה: 15.06.2023 בשעה 0:00

קול קורא מס' 05/2023

קול קורא מספר 05/2023 לקבלת הצעות בהתאם לקול קורא לפיילוטים ברשויות המקומיות של משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה.

לא פעיל

קול קורא מספר 05/2023 לקבלת הצעות בהתאם לקול קורא לפיילוטים ברשויות המקומיות של משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה המזמין חברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות חדשניות בשירותי גופי השלטון המקומי להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים.

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות לשיתוף פעולה בתחומים של מערכי היסעים חכמים, פתרונות חדשניים להורדת הגודש בכבישים, תחבורה חכמה, הנגשת מידע ועידוד שימוש בתחבורה ציבורית.
 2. האשכול יבצע ראיונות בכפוף לקריטריונים מקצועיים שיקבעו ע"י האשכול בהמשך ע"י וועדה מקצועית לבחירת ספק/ים לשיתוף פעולה. תינתן עדיפות בוועדה המקצועית למיזמים שנותנים פתרון בנושאים הבאים:
  1. מערכי היסעים / שיפור ההגעה למוקדי תעסוקה ברחבי האשכול.
  2. הנגשת מידע עידוד שימוש בתחבורה נקייה ו/או תחבורה ציבורית.
  3. פתרונות לשיפור והנגשת התחבורה במרחבים כפריים וקישוריות לערים גדולות.
 3. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 12.06.23 בשעה: 12:00 בדוא"ל : yonatank@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 15.06.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל:  yonatank@esharon.co.il
 5. אין כל התחייבות מצדו של האשכול לקבל הצעה כלשהי.
 6. ההתקשרות טעונה באישור מועצת האשכול וחתימת הסכם בין הצדדים.
 7. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל yonatank@esharon.co.il.
 8. יש לצרף להצעה את פרופיל החברה והסבר על המיזם.
 9. למסמכי הקול קורא - לחץ כאן

תאריך אחרון להגשה: 10.08.2023 בשעה 0:00

קול קורא 12/23 "לפיתוח תוכניות לקידום ספורט ובריאות ברמה האזורית עבור תושבי רשויות האשכול"

קול קורא מס' 12/2023 לקבלת הצעת מחיר "לפיתוח תוכניות לקידום ספורט ובריאות ברמה האזורית עבור תושבי רשויות האשכול"

לא פעיל

 

קול קורא מס' 04/2023 לקבלת הצעות מחיר להפקת אירועי ספורט עממים, במסגרת תוכנית להרחבת תרבות הספורט בשרון עבור תושבי רשויות האשכול ".

 

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), לקבלת הצעות מחיר להפקת אירועי ספורט עממים, במסגרת תוכנית להרחבת תרבות הספורט בשרון עבור תושבי רשויות האשכול ".
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 02.08.23 בשעה: 12:00 בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-03.08.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 4. בתאריך ה-30.07.23 בשעה 14:00 תתקיים פגישת זום למתן הסבר וחידוד הבקשה, עד לקיום הפגישה ובמהלכה ניתן לפנות לאשכול בשאלות הבהרה בכתב, בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כאשר כל השאלות, לרבות אלה שנשאלו במהלך הפגישה יפורסמו כמענה באתר האשכול.
 5. את ההצעות יש להגיש עד תאריך  10.08.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il. אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 6. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 7. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 8. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il
 9. למסמכי הקול קורא - לחץ כאן ולמסמכים בקובץ פתוח - לחץ כאן.

תאריך אחרון להגשה: 21.06.2023 בשעה 0:00

קול קורא מס' 03/2023 להקמה ותפעול חממה לאזרחים וותיקים שמעוניינים להקים מיזמים חברתיים

לא פעיל

קול קורא לקבלת הצעות מחיר מס' 03/2023

להקמה ותפעול חממה לאזרחים וותיקים שמעוניינים להקים מיזמים חברתיים באחת או יותר מרשויות האשכול".

1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), לקבלת הצעות מחיר להפקת אירועי ספורט עממים, במסגרת תוכנית להרחבת תרבות הספורט בשרון עבור תושבי רשויות האשכול " וכמפורט במסמכי הקול קורא.

2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 07.06.23 בשעה: 12:00 בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.

3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-11.6.23 בשעה 16:00 השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.

4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 21.06.23 בשעה 12:00 לכתובת המייל:  yehonatansh@esharon.co.il

אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.

6. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.

7. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il

8. למסמכי הקול קורא - לחץ כאן ולמסמכי הקול הקורא בקובץ פתוח - לחץ כאן

9. לנוחיותכם מצ"ב טיוטת הסכם למתן שירותים - לחץ כאן

מכרז פומבי משותף מס' 01/2023 לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה לפסולת

תאריך אחרון להגשה: 05.07.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' 01/2023

לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין

עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה לפסולת

לא פעיל

 

למסמכי המכרז - לחץ כאן

מכרז פומבי משותף מס' 01/2023

לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין

 עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה לפסולת בשיטת P.P.P

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), מזמינים בזאת הצעות לטובת איתור שותף עסקי, בעל זכויות במקרקעין, עבור מיזם הקמה והפעלה של מתקן קצה למיון פסולת עם אופציה למתקן קצה לטיפול בפסולת אשר יוקמ/ו במקרקעין כאמור, בשיטת P.P וכמפורט במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון, בשעות קבלת הקהל בימים א, ד', ה' בשעות 08:30- 12:30 ; ביום ב' 12:30- 16:00; ביום ג' בשעות 12:30- 18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של מחלקת הגבייה במועצה : א', ד', ה' 13:00- 16:00; ב' 08:30- 12:30; בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של 1,000 ש"ח - שלא יוחזר בכל מקרה.
 4. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 5. מפגש הבהרות (נוכחות חובה) יתקיים ביום חמישי, ה- 11.5.2023, בשעה 11:00. התכנסות במשרדי מועצה אזורית דרום השרון, קומה שנייה.
 6. את ההצעות עם כלל מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, לא יאוחר מיום 05/07/2023, בשעה 12:00. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם, למעט מספר ושם המכרז. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 7. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 8. ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה אישור שרי הפנים והאוצר.
 9. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר ליאור גפן, בטלפון 052-7589204 או בדוא"ל liorg@dsharon.org.il.
 10. למסמכי המכרז - לחץ כאן
 11. למסמך הבהרות מס' 1 - לחץ כאן
 12. למסמך הבהרות מס' 2 - לחץ כאן
 13. למסמך הבהרות מס' 3 - לחץ כאן
 14. למסמך הבהרות מס' 4 - לחץ כאן
 15. מסמך הבהרות מס' 5 - לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

תאריך אחרון להגשה: 27.03.2023 בשעה 14:00

מכרז פומבי  מס' 1/23 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברשויות המקומיות החברות אשכול השרון

לא פעיל

האשכול מבקש לקבל הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברשויות המקומיות החברות אשכול השרון.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 27.3.2023 עד השעה 14:00.

יש לשלוח עותק דיגיטלי של ההצעה למייל: gilada@esharon.co.il

יש לוודא קבלה בטל 0523588223.

מסמכי המכרז - לחץ כאן

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו: 15.3.2023 בשעה 14:00

מענה לשאלות הבהרה - לחץ כאן

מועד אחרון להגשת הצעות הינו: 27.3.2023 שעה 14:00

תאריך אחרון להגשה: 26.12.2022 בשעה 12:00

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מיפוי, הכנת, פרסום והטמעת מכרזי מדף ברשויות אשכול השרון

לא פעיל

האשכול מבקש לקבל הצעות מחיר במסגרת הליך רכש בפטור ממכרז, למתן שירותי ייעוץ מקצועיים למיפוי, הכנת מכרזי מדף, פרסום והטמעה של המכרזים ברשויות האשכול.

נא לשלוח הצעות לגלעד אסף מנהל אגף פיתוח כלכלי במייל Gilada@esharon.co.il
יש לוודא קבלה בטל 0523588223.

מועד אחרון: 26.12.2022 בשעה 12:00

פיתוח כלכלי

תאריך אחרון להגשה: 15.11.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי 09/22 – למתן שירותי ניהול פרויקט לתכנון והקמת מטבח מוסדי במ"מ ג'לג'וליה

לא פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ, קידום וניהול פרויקט (לרבות ניהול ופיקוח על הליכי ותהליכי: הסדרת הקרקע, הכנת תכנית עסקית, הכנת מכרז קבלנים ויועצים, ומתן שירותי ניהול ופיקוח),  לתכנון והקמת מטבח מוסדי במ"מ ג'לג'וליה.

ניתן לעיין  במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול: www.esharon.co.il
על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז.
שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל לכתובת: gilada@esharon.co.il  עד ליום 7.11.22 בשעה 12:00.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 09/22 ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1, קומה 8, בניין מניבים, כפר סבא,
לא יאוחר מיום 15.11.2022  עד השעה 12:00.

סביבה

תאריך אחרון להגשה: 26.05.2022 בשעה 0:00

מכרז פומבי 8/22 – למתן שירותי ייעוץ לאשכול בתהליך הכנת וכתיבת תוכנית אזורית בנושא פסולת חקלאית

לא פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר להכנת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת חקלאית עבור אשכול רשויות השרון.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500₪ (שלא תוחזר). לפרטי הרכישה ניתן לפנות לדוא"ל: Niritt@esharon.co.il

מפגש מציעים יתקיים בזום ביום 5/22/8 בשעה 10:00. ההשתתפות אינה חובה, לקבלת פרטי ההתחברות לזום - יש לפנות לדוא"ל: Niritt@esharon.co.il
שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל עד ליום 5/22/11 בשעה 12:00, תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האשכול עד תאריך 16.5 בשעה 12:00.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 19.5.22 בשעה 12:00. לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.

שימו לב, בתאריך 17.5.22 משרדנו יהיו סגורים.

***תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז שונה ל- 26/05/2022 בשעה 12:00***

סביבה

תאריך אחרון להגשה: 19.05.2022 בשעה 0:00

מכרז פומבי 07/22 – למתן שירותי ניהול אנרגיה אזורי באשכול השרון

לא פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ניהול אנרגיה אזורי.

שאלות ובקשות להבהרות יועברו לאשכול על -ידי המציעים בפורמט המופיע במסמכי המכרז, עד ליום 09/05/2022 בשעה 12:00, לכתובת מייל:
niritt@esharon.co.il. יש לוודא טלפונית קבלת המייל -050-5553938.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 19.5.22 בשעה 12:00. לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.

שימו לב, בתאריך 17.5.22 משרדנו יהיו סגורים.

דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה:

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות עם נותני שירות מיחשוב ודיגטציה

לא פעיל

תאריך אחרון להגשה: 09.05.2022 בשעה 10:00

מכרז פומבי מס' 05/22 – לגזבר.ית ושירותי הנהלת הנה"ח במשרה חלקית לאיגוד ערים אשכול רשויות השרון

לא פעיל

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי גזברות והנה"ח לאיגוד ערים אשכול השרון.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 300 ₪ (שלא תוחזר). לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 05/22 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8

לא יאוחר מיום 28/04/2022 עד השעה 10:00.

**מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל- 09/05/2022 עד השעה 10:00**

תאריך אחרון להגשה: 16.05.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מש06/22 – לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וציוד משרדי לרשויות האשכול

לא פעיל

מפגש

איגודי ערים אשכול רשויות השרון ואשכול יהודה ושומרון מבקשים לקבל הצעות מחיר עבור אספקת ריהוט למוסדות חינוך וציוד משרד עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול השרון ובאשכול יו"ש.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2500 ₪ (שלא תוחזר) .
הצעת המחיר ומסמכי המכרז יוגשו בצירוף הוכחת תשלום. יש לוודאי כי התשלום התשקבל בצירופ פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה בדוא"ל: project@eyosh.org.il

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול יהודה ושומרון, רח' רחבעם זאבי 4 ,קרני שומרון - עד ליום ב' 22/05/16 בשעה12:00.

לא יתקבלו מעטפות מכרז לאחר מועד זה.

 

תחבורה

תאריך אחרון להגשה: 09.03.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 4/22 – למתן שירותי אדריכלות נוף וייעוץ סביבתי לתכנון מפורט עבור מיזם שביל האופניים "נעים על המוביל"

לא פעיל

bike

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי אדריכלות נוף וייעוץ סביבתי לתכנון מפורט עבור מיזם שביל האופניים "נעים על המוביל".

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- Noamk@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, עד לתאריך 06/03/2022.

**מועד אחרון להגשת הצעות הוארך עד ליום ד' ה- 09/03/2022 בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשה: 08.03.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 2/22 – לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

pexels-pixabay-159306

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברשויות המקומיות החברות באשכול הרון.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- DiranS@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, עד לתאריך 08/03/2022.

***פתיחת מעטפות***
פתיחת מעטפות תתקיים ביום רביעי, ה- 09/03/2022 בשעה 11:00, ותועבר בזום, בקישור:
https://zoom.us/j/99955846060?pwd=dGZCc1hBWXJ1WlJ4NkpJN0V2TVUvdz09

דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 25.01.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 1/22 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

אספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושבים עבור רשויות האשכול.
 2. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר). מציעים שרכשו את מסמכי מכרז 1/2022 ויצרפו קבלה על הרכישה פטורים מהצורך לרכוש את מסמכי מכרז זה.
 5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 05/03/2022 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
 6. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/22 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 25/01/2022 עד השעה 12:00.
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 15.12.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי 3/21 – לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדים.ות לסיוע בליווי היסעים כולל הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים למוסדות חינוך ברשויות החברות באשכול השרון

לא פעיל

קבוצה
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בכל מוסדות החינוך ובליווי היסעים וכדומה, כולל הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים (להלן: "העבודות ו/או "השירותים") - עבור רשויות האשכול שיהיו מעונינות בכך.
 2. המכרז הוא לאספקת מערכות עדכניות, דהיינו לגירסאות העדכניות ביותר של המערכות הנמצאות בידי הספק תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים.
 3. המכרז כולל התקנת התוכנות, התאמתם לצרכי הרשויות, הקמת מסדי הנתונים, הטמעה, הדרכת המשתמשים, אחריות לגיבויים ולאבטחת המידע, טיפול בתקלות ומתן מוקד תמיכה ושירות למשתמשים.
 4. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500 ₪ (שלא תוחזר).
 6. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 30/01/2022 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
 7. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 3/21 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול – בניין מניבים, קומה 8, רח' הטחנה 1, כפר סבא לא יאוחר מיום 15/12/2021 עד השעה 12:00.
חברה וקהילה

תאריך אחרון להגשה: 02.11.2021 בשעה 0:00

קול קורא לקידום תיירות חברתית בחברה הערבית וסיורי לילות רמדאן בשרון

לא פעיל

lamp

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מעמותות/ חברות לתועלת הציבור  (מלכ"ר) המעוניינות לקדם תיירות חברתית בחברה הערבית ברשויות האשכול, לרבות הפקת סיורי לילות רמאדן בשרון, ולהגיש הצעותיהן במסגרת קול קורא זה.

חזון האשכול – פיתוח אזורי בנושאים מגוונים ביניהם קידום קהילה אזורית המבוססת על אמון ובדגש על שיתופי פעולה בין הרשויות באשכול בחברה הערבית והחברה היהודית.

קול קורא זה פונה לעמותות/חברות לתועלת הציבור (מלכ"ר), העוסקות בתיירות חברתית בחברה הערבית, מתוך רצון ליצור חיבור בין קהילות ע"י היכרות עם התרבות, פולקלור, חברה ומנהגים בין החברה יהודית לחברה הערבית.

המציעים יגישו לאשכול בקשות להקמת פרויקטים בתחום הרשויות הערביות החברות באשכול, תוך שהם יפרטו תוכנית פעולה מפורטת.

תחבורה

תאריך אחרון להגשה: 11.11.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי 2/21 – להכנת תכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית ותכנית יישום אזורית עבור אשכול רשויות השרון

לא פעיל

מרכז
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית ותכנית יישום אזורית עבור אשכול רשויות השרון.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ש"ח (שלא תוחזר). לפרטי הרכישה ניתן לפנות לדוא"ל: noamk@esharon.co.il.
 4. על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז.
 5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 20,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 2022.2.10 .
 6. פגישת הבהרות תתקיים בהיוועדות חזותית ביום 10/11/2021 בשעה 10:00. ההשתתפות אינה חובה.
 7. שאלות הבהר ה ניתן להגיש בדוא"ל לכתובת: noamk@esharon.co.il עד ליום 11/11/2021 בשעה 12:00.
 8. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 21/2 ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1 ,קומה 8 ,בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר מיום 2021.11.24 עד השעה 00:12 .
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 20.08.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' צא/07/2021 – למתן שירותי צילומי אוויר ושירותים נלווים

לא פעיל

מרכז תמונת אוירית

אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות השרון, אשכול רשויות בית הכרם, אשכול רשויות כנרת עמקים, אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכולות ") מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם האשכולות ועם הרשויות המקומיות החברות באשכולות, למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נלווים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.
1 .על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.
2 .במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה.
הערה: תשומת לב המציעים, כי הזוכים במכרז (בלבד) יידרשו להמציא לכל אחד מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של 25,000 ₪ לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם שבין הזוכים לרשויות ובין הזוכים לאשכולות.
3 .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסך 2,500 ש"ח (שלא יוחזרו בשום מקרה) באתר האינטרנט של אשכול נגב מזרחי בכתובת: /https://eastnegev.org
4 .הסבר ביחס לכללי ומבנה המכרז, הגשת ההצעות וההסכם יתקיים ביום חמישי ה-09/07/2021 בשעה 10:00 באמצעות אפליקציית ZOOM.
5 .את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
6 .ההגשה תתבצע עד יום ראשון ה-20/08/2021 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים המצויה במשרדי אשכול נגב מזרחי, בכתובת: מרכז מסחרי 65 בית כרמית, קומה 1 ,דימונה.

דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 15.08.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 1/21 – לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות

לא פעיל

מרכז
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות עבור רשויות האשכול.
 2. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).
 5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 15/11/2021 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
 6. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/21 לתיבת המכרזים במתחם קליקה – קאסם האב עומר אל חטאב 76 כפר קאסם (בוויז נא לכתוב "קליקה קאסם האב") לא יאוחר מיום 15/08/2021 עד השעה 12:00.
 7. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.

תאריך אחרון להגשה: 24.06.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מסגרת מס' לס/05/2021 – למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לאשכולות ולרשויות החברות בהן

לא פעיל

רכב

אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם הרשויות החברות באשכולות ועם האשכולות עצמם, למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
1 .על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.
2 .במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה.
הערה: תשומת לב המציעים, כי הזוכים במכרז (בלבד) יידרשו להמציא לכל אחד מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של 50,000 ₪ לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם שבין הזוכים לרשויות ובין הזוכים לאשכולות.
3 .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך (2,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה)
לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול שורק דרומי, בבנק: לאומי - 10, סניף: 928 חשבון: 36030049 .
4 .לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: dani@eshkolsd.co.il לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק, לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.
5 .את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
6 .ההגשה תתבצע מיום רביעי ה-23/06/2021 בין השעות 09:00-12:00 ועד יום חמישי ה-24/06/2021 בין השעות 09:00-12:00 )בכל מקרה לא יאוחר מהשעה 12:00) לתיבת המכרזים המצויה ברח' הבילויים 21 גדרה. הצעה שתגיע לאחר שעה 00:12 לא תוכנס לתיבת ההצעות. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 22.03.2021 בשעה 10:00

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לדיגיטציה

לא פעיל

business-team-working-on-a-project

האשכול מבקש לפעול לשיפור השירותים הניתנים לתושבי רשויות האשכול, באמצעות קידום השירותים והתשתיות הדיגיטליות ברשויות האשכול, הטמעת כלים דיגיטליים, שיתופי פעולה אזוריים, רכש ומכרזים משותפים, יישום מושכל של תקציבים ממשלתיים ועוד.

לצורך קידום מטרות אלה הקים האשכול לפני כשנה שירות מנמ"ריה אזורי – המסופק לאשכול ע"י המנמ"ריה של עיריית כפר סבא. כעת מעוניין האשכול לערוך בחינה מחודשת של אופן מתן השירות, מיפוי השירותים הנדרשים ברשויות ובחינת מודל ההפעלה המתאים להמשך פעילות המנמ"ריה האזורית.
בנוסף, האשכול מעוניין בבניית תכנית אסטרטגית סדורה לקידום הדיגיטציה האזורית.

לשם כך האשכול נזקק לשירותי ייעוץ בתחום הדיגיטציה.

 

דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 28.12.2020 בשעה 12:00

מכרז פומבי 1/20 – לאספקת מערכת ממוחשבת לזימון וניהול תורים

לא פעיל

working-with-digital-tablet

איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול תורים עבור רשויות האשכול.

מטרת המכרז היא לספק שירות אחיד וכולל לכלל רשויות האשכול. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.

 

ניתן לעיין  במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ₪ (שלא תוחזר).

על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 01/03/2021.

 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/20 לתיבת המכרזים במתחם קליקה – קאסם האב עומר אל חטאב 76 כפר קאסם (בוויז נא לכתוב "קליקה קאסם האב") לא יאוחר מיום 28/12/2020 עד השעה 12:00.

תאריך אחרון להגשה: 01.01.2020 בשעה 10:00

מכרז פומבי מס' 2/19 – ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

לא פעיל

עבודה עם מסמכים

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול. ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירות המבוקש: לכידה והחזרה של חתולי רחוב בלבד או עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בלבד. ניתן גם להגיש הצעה לשני השירותים.
מטרת המכרז היא לספק שירות אחיד וכולל לכלל רשויות האשכול. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.

 

שליחת קורות חיים