מכרזים סגורים

תחבורה

תאריך אחרון להגשה: 09.03.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 4/22 – למתן שירותי אדריכלות נוף וייעוץ סביבתי לתכנון מפורט עבור מיזם שביל האופניים "נעים על המוביל"

לא פעיל

bike

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי אדריכלות נוף וייעוץ סביבתי לתכנון מפורט עבור מיזם שביל האופניים "נעים על המוביל".

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- Noamk@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, עד לתאריך 06/03/2022.

**מועד אחרון להגשת הצעות הוארך עד ליום ד' ה- 09/03/2022 בשעה 12:00

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
מסמך ג'1 -   לחצו כאן
3
מסמך ג'2 -   לחצו כאן
4
מפגש מציעים מצגת ופרוטוקול -   לחצו כאן
5
מענה לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
6
עדכון מסמך ב'1 -   לחצו כאן
7
עדכון תנאי סף - סעיף 3 -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 08.03.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 2/22 – לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

pexels-pixabay-159306

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ברשויות המקומיות החברות באשכול הרון.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28

לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- DiranS@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, במשרדי האשכול, עד לתאריך 08/03/2022.

***פתיחת מעטפות***
פתיחת מעטפות תתקיים ביום רביעי, ה- 09/03/2022 בשעה 11:00, ותועבר בזום, בקישור:
https://zoom.us/j/99955846060?pwd=dGZCc1hBWXJ1WlJ4NkpJN0V2TVUvdz09

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 25.01.2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 1/22 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון

לא פעיל

אספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב ברשויות המקומיות החברות באשכול השרון
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושבים עבור רשויות האשכול.
 2. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר). מציעים שרכשו את מסמכי מכרז 1/2022 ויצרפו קבלה על הרכישה פטורים מהצורך לרכוש את מסמכי מכרז זה.
 5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 05/03/2022 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
 6. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/22 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא – בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים, קומה 8 לא יאוחר מיום 25/01/2022 עד השעה 12:00.
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 15.12.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי 3/21 – לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדים.ות לסיוע בליווי היסעים כולל הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים למוסדות חינוך ברשויות החברות באשכול השרון

לא פעיל

קבוצה
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בכל מוסדות החינוך ובליווי היסעים וכדומה, כולל הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים (להלן: "העבודות ו/או "השירותים") - עבור רשויות האשכול שיהיו מעונינות בכך.
 2. המכרז הוא לאספקת מערכות עדכניות, דהיינו לגירסאות העדכניות ביותר של המערכות הנמצאות בידי הספק תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים.
 3. המכרז כולל התקנת התוכנות, התאמתם לצרכי הרשויות, הקמת מסדי הנתונים, הטמעה, הדרכת המשתמשים, אחריות לגיבויים ולאבטחת המידע, טיפול בתקלות ומתן מוקד תמיכה ושירות למשתמשים.
 4. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500 ₪ (שלא תוחזר).
 6. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 30/01/2022 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
 7. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 3/21 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול – בניין מניבים, קומה 8, רח' הטחנה 1, כפר סבא לא יאוחר מיום 15/12/2021 עד השעה 12:00.
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה  -   לחצו כאן
חברה וקהילה

תאריך אחרון להגשה: 02.11.2021 בשעה 0:00

קול קורא לקידום תיירות חברתית בחברה הערבית וסיורי לילות רמדאן בשרון

לא פעיל

lamp

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מעמותות/ חברות לתועלת הציבור  (מלכ"ר) המעוניינות לקדם תיירות חברתית בחברה הערבית ברשויות האשכול, לרבות הפקת סיורי לילות רמאדן בשרון, ולהגיש הצעותיהן במסגרת קול קורא זה.

חזון האשכול – פיתוח אזורי בנושאים מגוונים ביניהם קידום קהילה אזורית המבוססת על אמון ובדגש על שיתופי פעולה בין הרשויות באשכול בחברה הערבית והחברה היהודית.

קול קורא זה פונה לעמותות/חברות לתועלת הציבור (מלכ"ר), העוסקות בתיירות חברתית בחברה הערבית, מתוך רצון ליצור חיבור בין קהילות ע"י היכרות עם התרבות, פולקלור, חברה ומנהגים בין החברה יהודית לחברה הערבית.

המציעים יגישו לאשכול בקשות להקמת פרויקטים בתחום הרשויות הערביות החברות באשכול, תוך שהם יפרטו תוכנית פעולה מפורטת.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
תחבורה

תאריך אחרון להגשה: 11.11.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי 2/21 – להכנת תכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית ותכנית יישום אזורית עבור אשכול רשויות השרון

לא פעיל

מרכז
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית ותכנית יישום אזורית עבור אשכול רשויות השרון.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ש"ח (שלא תוחזר). לפרטי הרכישה ניתן לפנות לדוא"ל: noamk@esharon.co.il.
 4. על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז.
 5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 20,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 2022.2.10 .
 6. פגישת הבהרות תתקיים בהיוועדות חזותית ביום 10/11/2021 בשעה 10:00. ההשתתפות אינה חובה.
 7. שאלות הבהר ה ניתן להגיש בדוא"ל לכתובת: noamk@esharon.co.il עד ליום 11/11/2021 בשעה 12:00.
 8. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 21/2 ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1 ,קומה 8 ,בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר מיום 2021.11.24 עד השעה 00:12 .
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה  -   לחצו כאן
3
פרוטוקול מפגש מציעים -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 20.08.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' צא/07/2021 – למתן שירותי צילומי אוויר ושירותים נלווים

לא פעיל

מרכז תמונת אוירית

אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות השרון, אשכול רשויות בית הכרם, אשכול רשויות כנרת עמקים, אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכולות ") מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם האשכולות ועם הרשויות המקומיות החברות באשכולות, למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נלווים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.
1 .על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.
2 .במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה.
הערה: תשומת לב המציעים, כי הזוכים במכרז (בלבד) יידרשו להמציא לכל אחד מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של 25,000 ₪ לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם שבין הזוכים לרשויות ובין הזוכים לאשכולות.
3 .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסך 2,500 ש"ח (שלא יוחזרו בשום מקרה) באתר האינטרנט של אשכול נגב מזרחי בכתובת: /https://eastnegev.org
4 .הסבר ביחס לכללי ומבנה המכרז, הגשת ההצעות וההסכם יתקיים ביום חמישי ה-09/07/2021 בשעה 10:00 באמצעות אפליקציית ZOOM.
5 .את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
6 .ההגשה תתבצע עד יום ראשון ה-20/08/2021 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים המצויה במשרדי אשכול נגב מזרחי, בכתובת: מרכז מסחרי 65 בית כרמית, קומה 1 ,דימונה.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 15.08.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 1/21 – לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות

לא פעיל

מרכז
 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות עבור רשויות האשכול.
 2. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).
 5. על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 15/11/2021 (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).
 6. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/21 לתיבת המכרזים במתחם קליקה – קאסם האב עומר אל חטאב 76 כפר קאסם (בוויז נא לכתוב "קליקה קאסם האב") לא יאוחר מיום 15/08/2021 עד השעה 12:00.
 7. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.
1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
תשובות לשאלות הבהרה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 24.06.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מסגרת מס' לס/05/2021 – למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לאשכולות ולרשויות החברות בהן

לא פעיל

רכב

אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם הרשויות החברות באשכולות ועם האשכולות עצמם, למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
1 .על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.
2 .במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה.
הערה: תשומת לב המציעים, כי הזוכים במכרז (בלבד) יידרשו להמציא לכל אחד מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של 50,000 ₪ לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם שבין הזוכים לרשויות ובין הזוכים לאשכולות.
3 .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך (2,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה)
לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול שורק דרומי, בבנק: לאומי - 10, סניף: 928 חשבון: 36030049 .
4 .לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: dani@eshkolsd.co.il לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק, לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.
5 .את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
6 .ההגשה תתבצע מיום רביעי ה-23/06/2021 בין השעות 09:00-12:00 ועד יום חמישי ה-24/06/2021 בין השעות 09:00-12:00 )בכל מקרה לא יאוחר מהשעה 12:00) לתיבת המכרזים המצויה ברח' הבילויים 21 גדרה. הצעה שתגיע לאחר שעה 00:12 לא תוכנס לתיבת ההצעות. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 22.03.2021 בשעה 10:00

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לדיגיטציה

לא פעיל

business-team-working-on-a-project

האשכול מבקש לפעול לשיפור השירותים הניתנים לתושבי רשויות האשכול, באמצעות קידום השירותים והתשתיות הדיגיטליות ברשויות האשכול, הטמעת כלים דיגיטליים, שיתופי פעולה אזוריים, רכש ומכרזים משותפים, יישום מושכל של תקציבים ממשלתיים ועוד.

לצורך קידום מטרות אלה הקים האשכול לפני כשנה שירות מנמ"ריה אזורי – המסופק לאשכול ע"י המנמ"ריה של עיריית כפר סבא. כעת מעוניין האשכול לערוך בחינה מחודשת של אופן מתן השירות, מיפוי השירותים הנדרשים ברשויות ובחינת מודל ההפעלה המתאים להמשך פעילות המנמ"ריה האזורית.
בנוסף, האשכול מעוניין בבניית תכנית אסטרטגית סדורה לקידום הדיגיטציה האזורית.

לשם כך האשכול נזקק לשירותי ייעוץ בתחום הדיגיטציה.

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
דיגיטציה

תאריך אחרון להגשה: 28.12.2020 בשעה 12:00

מכרז פומבי 1/20 – לאספקת מערכת ממוחשבת לזימון וניהול תורים

לא פעיל

working-with-digital-tablet

איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול תורים עבור רשויות האשכול.

מטרת המכרז היא לספק שירות אחיד וכולל לכלל רשויות האשכול. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.

 

ניתן לעיין  במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ₪ (שלא תוחזר).

על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול (המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור 5,000 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 01/03/2021.

 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/20 לתיבת המכרזים במתחם קליקה – קאסם האב עומר אל חטאב 76 כפר קאסם (בוויז נא לכתוב "קליקה קאסם האב") לא יאוחר מיום 28/12/2020 עד השעה 12:00.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 01.01.2020 בשעה 10:00

מכרז פומבי מס' 2/19 – ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

לא פעיל

עבודה עם מסמכים

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול. ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירות המבוקש: לכידה והחזרה של חתולי רחוב בלבד או עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בלבד. ניתן גם להגיש הצעה לשני השירותים.
מטרת המכרז היא לספק שירות אחיד וכולל לכלל רשויות האשכול. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות בפועל.

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן