מכרזים ודרושים

תאריך אחרון להגשה: 09.06.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי מספר 02/2024 להפעלת מרכזי חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול השרון

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת הצעות להפעלת מספר מרכזי חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים (להלן: "המסגרת"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות והנחיות משרד הרווחה, וככל שאלה יתעדכנו מעת לעת.
 2. מרכז חכ"מ הינה מסגרת טיפולית, אינטנסיבית ורב תחומית בקהילה, עבור ילדים בגיל החביון (6-12) והוריהם, שמטרתה לחזק את הטיפול ההורי בילד, לשפר את היחסים המשפחתיים ולקדם את מצבו של הילד. כל מסגרת תוגדר כקבוצה אחת שנותנת שירות ל-15 ילדים, כשבמכרז זה נבקש הקמה של מספר מסגרות בהתאם למיפוי שנעשה ברשויות האשכול קודם להוצאת המכרז.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 750 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 .
 5. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול.
 6. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.
 7. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. מפגש המציעים יתקיים ביום רביעי ה-22.5 בשעה 10:00 בזום, בכתובת הבאה: https://us02web.zoom.us/j/84460357736
 9. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להגיש, ידנית, במעטפה סגורה אשר לא תישא סימני זיהוי עליה למעט שם ומספר מכרז, לשלשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בכתובת הטחנה 1, קומה 8, בניין מניבים, כפר סבא, לא יאוחר מתאריך ה-9.6.2024 עד השעה 12:00. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 

מסמכי המכרז - לחצו כאן

נספחים - לחצו כאן

דרישות ביטוח - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 11.04.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי משותף מס' 01/2024 למתן ייעוץ עסקי לליווי פיתוח "תלתן – פארק מתקדם למחזור"

לא פעיל

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") ומועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה" ובצוותא עם האשכול: "המזמין"), מזמינים בזאת הצעות למתן ייעוץ עסקי למזמין לליווי פיתוח "תלתן – פארק מתקדם למחזור, בהסכם מסגרת שייחתם עם הזוכה בהליך, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון, בשעות קבלת הקהל בימים א, ד', ה' בשעות 08:30- 12:30 ;  ביום ב' 12:30- 16:00; ביום ג' בשעות 12:30- 18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של מחלקת הגבייה במועצה : א', ד', ה' 13:00- 16:00; ב' 08:30- 12:30; בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של 300 ש"ח - שלא יוחזר בכל מקרה.
 4. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 5. את ההצעות עם כלל מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצהלא יאוחר מיום חמישי, ה- 11.4.2024 בשעה 12:00 בצהריים. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם, למעט מספר ושם המכרז. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 6. המזמין אינו חייב לקבל הצעה כלשהי במכרז.

מסמכי המכרז - לחצו כאן

מסמך הבהרות 1 - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 28.02.2024 בשעה 12:00

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

לא פעיל

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון"

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר ל"לווי בהקמה והטמעה של מערך הרחבת משאבים לאשכול רשויות שרון" :
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום .21.02.24 עד השעה 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 3. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-22.02.24 כולל, השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 4. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 28.02.24 בשעה 12:00 לכתובת המייל Yehonatansh@esharon.co.il, אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).

מסמכי ההליך - לחצו כאן

נספח- שאלון ניגוד עניינים - לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 19.02.2024 בשעה 12:00

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי מיפוי, כתיבה ולווי בהוצאת מכרז מסגרת להסעת ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות לרשויות האשכול

 1. איגוד ערים אשכול רשויות השרון (להלן: "האשכול") מעוניין בקבלת הצעות מחיר שירותי מיפוי, כתיבה ולווי בהוצאת מכרז מסגרת להסעת ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות לרשויות האשכול.:
 2. לשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב עד ליום 12.02.24 עד השעה 12:00  בדוא"ל : yehonatansh@esharon.co.il. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את האשכול ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את האשכול.
 1. האשכול רשאי לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול קורא עד ל-12.02.24 כולל, השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויפרסמו באתר האשכול ואף יובאו בכתב לידיעת כל המגישים לפני כן בדוא"ל. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתרי האינטרנט של האשכול ושל המועצה.
 2. את ההצעות יש להגיש עד תאריך 19.02.24 בשעה 12:00 לכתובת המייל: Yehonatansh@esharon.co.il  אישור קבלת הצעה אשלח במייל עד 2 ימי עסקים, במידה ולא התקבל אישור יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-6222773 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק).
 3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הצעה כלשהי.
 4. ההתקשרות עם הזוכה בנוהל הצעות מחיר טעונה באישור מועצת האשכול והוצאת הזמנת עבודה חתומה.
 5. לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר יהונתן שוורצמן, בטלפון 050-6222773 או בדוא"ל yehonatansh@esharon.co.il.

למסמך הנוהל הצעות - לחץ כאן

למסמך הפתוח להגשת הצעת מחיר – לחץ כאן

לנספח שאלון ניגוד עניינים – לחץ כאן

תאריך אחרון להגשה: 21.02.2024 בשעה 12:00

אשכול השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת פתרון MDR לרבות שירותי ניטור ובקרה באמצעות SOC מנוהל, לרשויות האשכול

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית עימה תערך ההתקשרות ובהתאם לצורך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  9/23 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכפר סבא –  בכתובת: כפר סבא, רח' הטחנה 1, בניין מניבים- קומה 8 לא יאוחר מיום 21.2.2024 עד השעה 12:00.

שאלות הבהרה- ניתן להגיש עד ליום 8.2.2024

מסמכי המכרז - לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תשלח לרוכשי חוברת המכרז ואלו יהיו רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות.

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה.

תאריך אחרון להגשה: 08.03.2024 בשעה 12:00

מכרז 1/2024 – לתפקיד מנכ"ל/ית אשכול רשויות

לא פעיל

אשכול רשויות השרון מודיע בזאת על משרה פנויה של מנכ"ל/ית האשכול ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

 

 למסמכי המכרז  - לחץ כאן

לשאלון אישי - לחץ כאן
ניתן למלא את השאלון באופן ידני

להגשת מועמדות יש לשלוח מייל ללינוי זיסר בכתובת: LinoyZ@esharon.co.il

מועד אחרון: 8.3.24 שעה 12:00

יודגש כי רשאים להגיש מועמדות במסגרת ההארכה רק מועמדים אשר היו בשירות מילואים פעיל בצו 8 בתקופת פרסום המכרז קרי 16.1.24 עד 7.2.24, ובכפוף להמצאת אישור רשמי על כך

שליחת קורות חיים